Lidmaatschapsvoorwaarden

Een lidmaatschap wordt aangegaan op persoonlijke titel. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Dit geldt voor het lidmaatschap op zich maar ook voor de deelname aan activiteiten. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor betaling van de contributie (ongeacht of de betaling van de contributie privé of via organisatie plaatsvindt). Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. In het geval van aanmelding van 1 januari tot 1 juli is het volledige jaarcontributiebedrag verschuldigd, bij aanmelding van 1 juli tot en met 31 december wordt 50% van het contributiebedrag in rekening gebracht.

Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd, tenzij het lid vóór 1 december schriftelijk opzegt. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het contributiebedrag. Leden gaan ermee accoord dat het contributiebedrag automatisch wordt geïncasseerd.

Leden verplichten zich om via de website van de vereniging een opgave te doen van hun gegevens betreffende naam, adres, bedrijfsnaam, beroep en dergelijke. De Toestroom erkent de noodzaak om de bedrijfsmatige en persoonlijke identiteitsgegevens (“persoonlijke gegevens”) die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren en in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Wij zullen uw bedrijfs- en persoonlijke gegevens niet delen met derde partijen. Verder stemt u met het lidmaatschap in dat foto’s die door het bestuur, of door een door het bestuur ingehuurde fotograaf, gemaakt worden tijdens Toestroom evenementen gepubliceerd mogen worden op de Toestroom website en sociale media.

24 Responses